SCAA Baseball/Softball 南華棒球/壘球
教授各種基本技術及比賽規則,讓學員接受有系統之訓練,認識及體驗棒球運動。
課程 課程編號 年齡 日期 星期 時間 學費
暑期棒球 STA3S07PA 4-12歲
會員
21/7~
18/8
10:00-
12:00
$1,500 /
6堂